Kredi Ödemesi İçin Açılan Hesaptan Hesap İşletim Ücreti Alınır mı?

Bankaların tüketiciden talep etttiği hesap işletim ücretinin yasal olup olmadığı konusunda tüketici dernekleri ve bankalar arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır.

Bankaların tüketiciden talep etttiği hesap işletim ücretinin yasal olup olmadığı konusunda tüketici dernekleri ve bankalar arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. Bankalar alınan ücretin yasal olduğu konusunda ısrar ederken, dernekler alınan ücretlerin kanuna aykırı olduğu görüşünü savunmaktadır.

Alınan kredi için açılan (konut kredisi, taşıt kredisi veya ihtiyaç kredisi vb) hesaptan işletim ücretinin alınıp alınmamasının yasal dayanağına bakmak için kredi sözleşmesini incelemek gerekir.  Sözleşmede ücretin alınacağına dair bir maddenin olması bankayı hukuksal açıdan haklı kılacaktır.

Konuyla ilgili BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) bu konuya şu şekilde açıklama getirmiştir:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 144 üncü maddesinin ve Bakanlar Kurulu’nun 16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Kararının verdiği yetki çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan 2006/1 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca bankalar tarafından kullandırılan kredilerde uygulanacak faiz oranları, faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil olunacak masrafların (dosya masrafı, istihbarat ücreti, tahsis komisyonu, ekspertiz ücreti,ipotek fek ücreti, rehin ve haciz kaldırma ücreti gibi) niteliklerinin ve sınırlarının serbestçe belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer yandan, bankaların mevduat kabulüne ilişkin işlemleri ile diğer bankacılık hizmetlerine ilişkin olarak müşterilerden hesap işletim ücreti, masraf, komisyon ve sair adlar altında talep ettikleri ücretlere ilişkin sınırlama getiren tali bir düzenleme bulunmadığından, söz konusu ücretlerde, sözleşme serbestiyeti ilkesi geçerlilik bulmaktadır.

Ancak, gerek kredilerde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil olunacak masraflar, gerekse mevduat kabulüne ilişkin işlemler ile diğer bankacılık hizmetlerine ilişkin olarak hesap işletim ücreti, masraf, komisyon ve sair adlar altında bankaların talep edebilecekleri ödemelerde sözleşme serbestisi ilkesinin geçerli olması, bu hususlarda hiçbir hukuki sınırlandırma olmayacağı anlamına gelmemektedir. Zira, bütün sözleşme ilişkilerinde olduğu gibi bu husustaki sözleşme hükümleri de, genel hukuk hükümlerine, emredici hukuk kurallarına, ahlaka ve adaba uygun olmak durumundadır.

Bu bağlamda, bankaların ücret, masraf ve komisyonlara ilişkin uygulamalarının hukuka aykırılığı iddiaları özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlık niteliğinde olup, bu iddialara ilişkin olarak ilgili yargı mercilerine başvurulması gerekmektedir.

Yargı sürecine girmeden önce bankaların hesap işletim ücretinin ödenmemesiyle ilgili alternatif çözümleri de araştırmak gerekir. Örneğin; bankaya verilecek birkaç otomatik fatura ödemesi ile kolaylıkla hesap işletim ücretinden muaf olunabilmektedir.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.