Kredi Sözleşmesi ile Kredi Öncesi Bilgi Formu Nedir?

Kredi Sözleşmesi ve Kredi Öncesi Bilgilendirme Formu; 'Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilmiştir.

Kredi Sözleşmesi ve Kredi Öncesi Bilgilendirme Formu; 'Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilmiştir. İlgili yönetmeliğe göre;

Kredi sözleşmesi: Tüketicilerin konut edinmeleri, sahip oldukları konutların teminatı altında kredi kullanabilmeleri veya bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullanabilmeleri için tüketici ile konut finansmanı kuruluşu arasında düzenlenen sözleşmeyi,

Kredi öncesi bilgi formu: Banka tarafından tüketicilere kredi sözleşmesi öncesinde verilecek olan bilgilendirme formudur. Sabit, değişken veya sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı konut kredisi kullandırımlarında faiz seçenekleri, için ayrı ayrı ve en az oniki punto koyu siyah harflerle düzenlenmelidir ve aşağıda yer alan bilgileri içermelidir.

-Bankanın unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,

-Sabit faiz oranlı, değişken faiz oranlı veya sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı konut kredileri tiplerinin tanımları ile bu kredi tipleri arasındaki farklara ve tüketiciye muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar,

-Konut kredisinin dövize endekslenmesi durumunda, bu şekildeki finansmanın risklerine karşı tüketicinin uyarılması ve bu tip finansmanlar için ödemelerin ve toplam borç tutarının hesaplanmasında hangi tarih ve kurun dikkate alınacağına dair bilgiler,

-Sabit faizli kredilerde; tüketiciye muhtemel etkilerine ilişkin bilgi, yıllık faiz oranı ile yıllık maliyet oranı, kullanılacak kredi tutarına göre aylık ve yıllık geri ödeme tutarı, kredi geri ödemelerinin vadesinden önce yapılmasına ilişkin şartlar ve sözleşmede erken ödeme ücretinin öngörülüp öngörülmediği, öngörülüyorsa oranı, 10.000 YTL temel alınarak, 5, 10 ve 20 yıllık vadeler için hazırlanacak örnek ödeme planı,

-Değişken faizli kredilerde; tüketiciye muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar, bu tip finansmanda aylık taksitlerin azami faiz oranını geçmemek üzere değişiklik gösterebileceği konusunda bilgi, değişken faize esas teşkil eden referans faiz ve endekslerin hangi dönemlerde, hangi kıstaslar temel alınarak belirleneceğinin belirtilmesi, bu tip finansman için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen referans faiz ve endekslerin yıllık oranı, konut finansmanı kuruluşunun bu faiz ve endekslere uygulayacağı marj, kullanılacak kredi tutarına göre aylık ve yıllık geri ödeme tutarı,
yıllık faiz oranı ile yıllık maliyet oranının başlangıç ve azami faiz oranları için ayrı ayrı gösterilmesi,
faiz oranında değişiklik olması durumunda, bu değişikliğin tüketiciye, oluşacak yeni faiz oranları doğrultusunda hazırlanacak yeni bir ödeme planı ile birlikte 30 gün önce bildirileceğinin belirtilmesi,
bu tip finansmanda kredi geri ödemelerinin vadesinden önce yapılması durumunda, erken ödeme ücretinin alınmayacağına ilişkin bilgi, aylık taksitlerin azami faiz oranını geçmemek üzere değişiklik gösterebileceği konusunda bir ibarenin yer aldığı, 10.000 YTL temel alınarak, 5, 10 ve 20 yıllık vadeler için hazırlanacak örnek ödeme planı,

- Sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı kredilerde; bu tip finansmanın tüketiciye muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar, bu tip finansmanda aylık taksitlerin azami faiz oranını geçmemek üzere değişiklik gösterebileceği konusunda bilgi, değişken faize esas teşkil eden referans faiz ve endekslerin hangi dönemlerde, hangi kıstaslar temel alınarak belirleneceğinin belirtilmesi, bu tip finansman için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen referans faiz ve endekslerin yıllık oranı, konut finansmanı kuruluşunun bu faiz ve endekslere uygulayacağı marj, kullanılacak kredi tutarına göre aylık ve yıllık geri ödeme tutarı, yıllık faiz oranı ile yıllık maliyet oranının başlangıç ve azami faiz oranları için ayrı ayrı gösterilmesi, faiz oranında değişiklik olması durumunda, bu değişikliğin tüketiciye, oluşacak yeni faiz oranları doğrultusunda hazırlanacak yeni bir ödeme planı ile birlikte 30 gün önce bildirileceğinin belirtilmesi, bu tip finansmanda kredi geri ödemelerinin vadesinden önce yapılması durumunda, erken ödeme ücretinin alınmayacağına ilişkin bilgiler, aylık taksitlerin azami faiz oranını geçmemek üzere değişiklik gösterebileceği konusunda bir ibarenin yer aldığı, 10.000 YTL temel alınarak, 5, 10 ve 20 yıllık vadeler için hazırlanacak örnek ödeme planı,

-Toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibarıyla dağılımı,

-İstenecek teminatlar,

-İdari giderler, hukuki giderler ve aracı kurum giderleri gibi kredi sözleşmesine ilişkin faiz dışı tüm maliyet kalemlerini içeren liste,

-Ödemelerde temerrüde düşülmesi halinde gecikme faizi oranının, sabit faizli kredi sözleşmeleri için akdi faiz oranının, değişken faizli sözleşmelerde ise cari faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere belirleneceğinin bildirilmesi,

-Muacceliyet uyarısında belirtilen süre içerisinde tüketicinin borcunu ödememesinin hukuki sonuçları,

-Bağlı kredilerde konut finansmanı kuruluşunun; Ayıplı mal ve tüketicinin seçimlik haklarından dolayı teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle, Konutun hiç ya da zamanında teslim edilmemesinden dolayı
satıcı ile birlikte, tüketiciye karşı, kullandırılan kredi miktarı kadar müteselsilen sorumlu olduğuna ve bu sorumluluğun, konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devrolması halinde dahi devam ettiğine dair bilgi, Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen şartların sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemeyeceğine ilişkin bilgi, Konut finansmanı kuruluşunun ödemeleri bir kıymetli evraka bağlamasının ya da kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına almasının yasak olduğu, bu yasağa rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa, tüketicinin bu kıymetli evrakı konut finansmanı kuruluşundan geri isteme hakkına sahip olduğu ve konut finansmanı kuruluşunun kıymetli evrakın başkasına devri sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlü olduğuna ilişkin bilgi.

- Ayrıca, formun ön yüzünde yer alacak şekilde en az on altı punto ve koyu siyah harflerle, hayat sigortası, konut sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılmasının zorunlu olmadığına dair ibarenin yazılması gerekmektedir.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.